Termes i condicions de la botiga

1– Condicions generals de compra i acceptació

Aquestes condicions generals de compra (en endavant, “Condicions generals de compra”) regulen l’adquisició, a través del lloc web www.xarcuteriesanton.cat, per part dels clients de Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L. (en endavant, “Client”), dels productes oferts a través de la web. Aquestes Condicions generals de compra estan complementades per l’avís legal del web www.xarcuteriesanton.cat, com a condicions generals d’accés i ús (en endavant, “Avís legal”) que el Client ha de consultar a través de l’enllaç específic de l’Avís legal abans d’accedir a la web, i que queden acceptades amb l’acceptació de les Condicions generals de compra.

Les dades identificatives del responsable de la web són les que figuren a continuació:

CANSALADERIES I XARCUTERIES ANTON, S.L.

NIF: B58291493

Carrer Camí de Moja, 2

08720Vilafranca del Penedès (Barcelona)

www.xarcuteriesanton.cat

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 20423, foli 211, full B-5708, inscripció 32a.

Inscrita al Registre d’Empreses de Venda a Distància amb el núm. 2002/0301/09/08/2/V.

Per comprar el Client s’ha de registrar com a usuari del portal www.xarcuteriesanton.cat i ha d’acceptar aquestes Condicions generals de compra. L’acceptació de les Condicions generals de compra significa l’acceptació expressa, plena i sense reserves de totes les Condicions generals de compra en la versió publicada per Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L. en el moment de l’accés del Client al portal. En cas que no estigueu d’acord amb el contingut de les Condicions generals de compra, heu de clicar sobre el botó “Cancel·la” que hi ha al final i, per tant, no heu de comprar al portal en línia.

Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L. pot modificar de manera unilateral, en qualsevol moment que consideri oportú, la configuració d’aquestes condicions, les condicions del servei i els continguts corresponents, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre’ls de manera temporal o definitiva i impedir-hi l’accés. Així mateix, ha d’intentar informar l’usuari d’aquest canvi a través del seu correu electrònic, una publicació a la pàgina web de Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L., sempre que les circumstàncies li ho permetin.

Els fulls oficials de reclamació estan a disposició dels clients en qualsevol dels establiments de Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L..

2– Naturalesa del portal virtual

El portal està destinat a consumidors finals, en el sentit que estableix el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, és a dir, per al consum propi del client o de les persones en nom de les quals el client estigui legalment autoritzat a actuar. Per tant, queden excloses del servei del portal les empreses majoristes, distribuïdores, centrals de compra, grans superfícies, altres intermediaris professionals del sector de l’alimentació i els seus sectors afins, així com els consumidors domiciliats fora de l’àmbit d’activitat del portal.

En virtut d’això, queda totalment prohibida la revenda dels productes adquirits a través de www.xarcuteriesanton.cat

Com a Client, declareu que sou major d’edat i que disposeu de prou capacitat jurídica per vincular-vos per aquestes Condicions generals de compra quan contracteu amb Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L.. No obstant això, accepteu, de manera expressa i sense excepcions, que l’accés i la utilització del portal té lloc sota la vostra responsabilitat única i exclusiva.

3– Operativa del portal virtual

3.1– Registre al portal

El registre com a client és totalment gratuït. Si és la primera vegada que accediu al Portal i hi voleu comprar, com a Client heu d’emplenar el formulari de registre al qual podeu accedir mitjançant el botó “Nou usuari”. A partir d’aquest moment, esdevindreu client del Portal i quedareu igualment acreditat com a usuari del portal de Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L., i podreu accedir a tots els serveis que s’hi ofereixen sense haver d’emplenar formularis addicionals. Si us registreu en el Portal rebreu per correu electrònic i amb justificant de recepció el nom d’usuari i la contrasenya que us permetran comprar al Portal en línia.

Els codis d’accés (usuari i contrasenya) tenen caràcter personal i intransferible, i és obligació del Client vetllar per la custòdia, el bon ús i la integritat d’aquests codis. Així mateix, el Client és l’únic responsable de l’elecció, la pèrdua, la sostracció o la utilització no autoritzada de qualsevol contrasenya o codi identificatiu i de les conseqüències que se’n derivin.

Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L. es reserva el dret de cancel·lar el nom d’usuari i la contrasenya, i per tant l’accés a www.xarcuteriesanton.cat dels usuaris que mantinguin saldos deutors o impagats amb Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L..

3.3– Assortiment de productes i aplicació de preus de Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L.

Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L. ofereix un ampli i variat assortiment de productes perquè, des d’un ordinador, el Client pugui adquirir productes frescos sense haver de desplaçar-se.

Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L. garanteix el preu del dia en què hagi tingut lloc la compra, amb independència del dia en què es faci el lliurament, tret que hi hagi un error tipogràfic, de manera que el Client aprofiti totes les ofertes existents en el moment de fer les comandes, sense perjudici que, en el moment del lliurament, aquestes ofertes no estiguin vigents. Com a excepció, el preu dels productes frescos pot diferir dels preus presentats a causa de variacions de pes o per altres causes, supòsits en què seria aplicable el preu del dia en què es faci el cobrament de la comanda.

Els productes subministrats es troben subjectes a la garantia legal recollida al Títol VI del Real Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L. us informa que tots els preus mostrats al Portal inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA) aplicable.

Està totalment prohibida la venda de begudes alcohòliques a menors d’edat.

Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L. es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, els preus dels productes, així com a suspendre o a cancel·lar-ne la venda de manera temporal o definitiva.

3.4– Preparació i recepció de les comandes

Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L. us garanteix l’existència de tots els productes que s’ofereixen a la botiga, tot i que puntualment pot no garantir-ne la disponibilitat per a tots els clients i en els volums requerits en el moment de fer la comanda.

3.5– Lliurament a domicili, incidències i dret de desistiment

(a) Lliurament a domicili

El repartiment a domicili es fa amb una flota de vehicles completament equipats perquè els productes arribin en les millors condicions a l’adreça triada pel Client.

(b) Recollida en un establiment deCansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L.

Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L. ofereix la possibilitat que el Client passi a recollir la comanda en un dels centres comercials de Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L. habilitats amb aquesta finalitat. Si aquesta és la vostra opció, els responsables de cada un dels centres comercials de Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L. s’encarregaran de mantenir la comanda en perfecte estat de conservació fins a la recollida.

Horaris de lliurament

Tant per al lliurament a domicili, Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L. disposa de diferents franges de lliurament per adaptar-se a les necessitats del Client.

En el moment de fer la comanda, apareixerà un tauler d’horaris en què veureu les disponibilitats per als lliuraments diaris. Els lliuraments tenen lloc de dilluns a dissabte, excepte els dies festius, tant nacionals, com autonòmics o locals.

En el moment del lliurament, el Client ha de signar l’albarà de lliurament de la comanda conforme ha estat lliurada i acceptada.

Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L. no assumeix cap responsabilitat per retard en el lliurament de les comandes quan aquest retard sigui culpa exclusiva del comprador o de la persona que ha de respondre’n civilment. En termes generals, i d’acord amb el que estableix la normativa vigent, Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L. no es fa responsable quan els danys i perjudicis causats al comprador siguin causats per la seva exclusiva culpa o per la de les persones que han de respondre’n civilment.

Per recollir les comandes només heu de mostrar-nos el DNI i comunicar-nos el número que Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L. ha destinat a la comanda, de manera que Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L. pugui identificar que el número es correspon amb el del client que va contractar la comanda.

Zones de repartiment

Per visualitzar les zones on Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L. ofereix el seu servei de Portal en línia cliqueu sobre Zones de cobertura

Despeses de servei

Les despeses de lliurament a domicili per comanda es mostrarà abans de finalitzar la comanda.

Si la compra s’ha de recollir en qualsevol centre comercial Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L., l’import del repartiment és gratuït.

Incidències i devolucions

En el supòsit de rebre algun producte defectuós, que algun dels productes sol•licitats no l’hagués rebut o que rebés algun producte no sol•licitat, ens ho haurà de comunicar de forma immediata al telèfond’atenció al client 93 817 26 59 i procedirem a resoldre la referida incidència a la major brevetat possible i al nostre càrrec.

Així mateix, si un producte servit no compleix les nostres exigències superiors de caducitat, us abonarem el preu del producte. Les nostres exigències són les següents: 5 dies abans de la data de caducitat en productes càrnics.

Dret de desistiment

Té vostè dret a desistir d’aquest contracte en un termini de 14 dies naturals, sense necessitat de justificació.

Per a exercir el dret de desistiment, haurà vostè de notificar a CANSALADERIES I XARCUTERIES ANTON, S.L., S.A., c/ Camí de Moja, 2 de Vilafranca del Penedès (08720), telèfon 93 817 26 59, la seva decisió de desistir del contracte mitjançant una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment al que pot accedir a través del següent link, tot i que el seu ús no és obligatori. Tanmateix té vostè l’opció de complimentar i enviar electrònicament el model de formulari de desistiment o qualsevol altre declaració inequívoca mitjançant el nostre lloc web http://www.xarcuteriesanton.cat. Si opta per aquesta opció, li comunicarem sense retard, en un suport durador (per exemple, per correu electrònic) la recepció d’aquest desistiment.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent al transportista, va adquirir la possessió material de la comanda o, en cas d’entregues parcials d’una mateixa comanda, el dia que vostè o un tercer per vostè indicat, distint al transportista, hagi adquirit la possessió material de l’últim dels béns de la comanda.

Per a complir el termini de desistiment, hi ha prou amb que la comunicació relativa a l’exercici per la seva part d’aquest dret sigui enviada abans de que finalitzi el termini corresponent.

El dret de desistiment no serà aplicable al subministrament de:

– Béns que puguin deteriorar-se o caducar ràpidament.

– Béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats amb posterioritat a l’entrega.

– Béns que després de la seva entrega i tenint en compte la seva naturalesa, s’hagin barrejat de forma indissociable amb altres béns.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per la seva part, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses d’entrega (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva part d’una modalitat d’entrega diferent a la modalitat menys costosa d’ entrega ordinària que oferim) sense cap endarreriment indegut i, en qualsevol cas, abans de 14 dies naturals a partir de la data en la que se’ns informi de la seva decisió de desistir del seu contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament que va fer servir vostè per a la transacció inicial, a no ser que vostè hagi disposat una altre cosa; en tot cas no incorrerà en cap despesa com a conseqüència d’aquest reemborsament. En qualsevol cas, podrem retindre el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentant una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

Haurà vostè de retornar-nos o entregar-nos directament els béns a l’establimentCANSALADERIES I XARCUTERIES ANTON, S.L. que tingui més a prop, prèvia comunicació per la seva part al telèfon d’Atenció al Client 93 817 26 59, sense cap retard injustificat i, en qualsevol cas, abans del termini de 14 dies naturals a comptar de la data en que ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans de que hagi finalitzat aquest termini.

Haurà vostè d’assumir el cost directe de devolució dels béns.

Sols serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

3.6– Facturació i formes de pagament

Per als clients que vulguin factura de la compra efectuada, es fa constar que, d’acord amb el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació, la data límit per a l’emissió de factures és el dia 16 del mes següent al mes en què hagi tingut lloc la compra corresponent.

El pagament es pot fer mitjançant les targetes de crèdit o dèbit següents:

Visa

Visa Electron

American Express

MasterCard

Maestro

El cobrament de les compres efectuades pel Client es durà a terme en el moment de l’entrega de la comanda.

Us comuniquem que la informació de les vostres comandes es desa. Podreu veure els productes que heu adquirit en les 5 últimes comandes, www.xarcuteriesanton.cat.

3.7– Confidencialitat i seguretat

Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L. considera les dades facilitades pel Client com a informació confidencial i, en conseqüència, preservarà la confidencialitat de tota la informació obtinguda del Client.

Així mateix, Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L. ha adquirit, des d’un principi, un seriós compromís per garantir la seguretat en totes les vostres transaccions comercials.

L’usuari pot saber que és en una zona segura quan l’URL canvia d’http:// a https://, i també apareix un cadenat tancat a la part inferior del navegador. D’aquesta manera, totes les dades que s’enviïn a partir d’aquest moment viatjaran totalment encriptades, cosa que garanteix la seguretat plena de les transaccions.

4– Confirmació documental de la contractació efectuada

Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L. us remetrà, una vegada acceptades de manera expressa aquestes Condicions generals de compra, la justificació de la contractació efectuada, per via telemàtica, a través de correu electrònic.

5– Força major

Als efectes d’aquestes condicions generals s’entén per força major, a títol enunciatiu però no limitador, (i) tot esdeveniment no culpós impossible de preveure o que, tot i ser previst o previsible, sigui inevitable, (ii) les fallades en l’accés a les diferents pàgines web, (iii) les fallades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica, (iv) els danys produïts per tercers o els atacs al servidor del Portal en línia (virus) que afectin la qualitat dels serveis i no siguin imputables ni a Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L. ni al Client, (v) les fallades en la transmissió, la difusió, l’emmagatzematge o el lliurament a tercers dels productes i dels continguts del portal, (vi) els problemes o errors en la recepció, l’obtenció o l’accés al Portal per part d’aquests tercers, (vii) incendis, (viii) inundacions o terratrèmols, (ix) vagues o conflictes laborals o altres desordres socials que impedeixin el subministrament dels productes i, per tant, el compliment de les obligacions assumides per Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L., (x) l’escassetat o la poca disponibilitat de combustible o energia elèctrica, (xi) accidents, (xii) conflictes bèl·lics, (xiii) embargaments comercials o de qualsevol tipus, (xiv) bloquejos, (xv) disturbis, o (xvi) per raó de qualsevol disposició governamental. Els errors administratius o de gestió no es consideren com a casos de força major.

6– Política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal de Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L.

La protecció de les vostres dades personals és una de les preocupacions de Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L., en la relació amb clients i tercers, a fi de preservar i garantir en tot moment la vostra intimitat, i en estricte compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999.

Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L. us informa que, amb l’emplenament del formulari de registre i l’acceptació fent clic sobre el botó “Accepta”, les vostres dades personals quedaran incorporades i es tractaran en els fitxers propietat de Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L. que, als efectes legals oportuns, s’identifica com a responsable d’aquestes dades.

L’usuari ha de completar íntegrament el formulari de registre. En cas contrari, Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L. no podrà prestar-li els serveis que s’ofereixen al Portal en línia. Particularment, per operar en el Portal en línia de Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L., l’usuari ha de facilitar addicionalment les dades de caràcter personal que a aquest efecte s’indiquen en el formulari de registre.

L’usuari declara que tota la informació que subministra per accedir a aquest Portal en línia i en el curs de la seva utilització és certa, completa i precisa, i es compromet a mantenir-la actualitzada.

Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L., com a promotora, propietària i responsable de www.xarcuteriesanton.cat informa els clients de Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L. i, per tant, els clients titulars els quals ho autoritzen, sobre la incorporació de les dades de caràcter personal facilitades (les obtingudes en ocasió de l’alta a Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L., les derivades en el futur de la relació, les resultants de processos informàtics -hàbits de navegació o ús del web quan s’utilitzi i les de les compres associades) a fitxers dels quals Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L. és responsable. A més, Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L. informa que aquestes dades seran tractades per prestar els serveis de Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L.; en concret, per rebre, per mitjans de comunicació, electrònica o no, informació, publicitat, ofertes sobre productes i serveis, propis o de tercers, en què els clients puguin estar interessats (fidelització, alimentació i mitjans de pagament) segons els criteris de Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L. i d’acord amb el perfil dels clients titulars i addicionals de la targeta, i també per participar en diferents promocions.

Per fer efectiu el servei, Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L., durà a terme accions de màrqueting per correu electrònic i de màrqueting directe; elaborarà perfils, segmentacions sobre les dades i encreuaments amb altres fitxers de la seva responsabilitat. Les dades obtingudes són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit, les finalitats determinades i explícites que Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L., manifesta.

L’usuari de Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L., si escau, l’usuari addicional, poden exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació o cancel·lació escrivint a Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L., ref. Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L, carrer Camí de Moja, 2,Vilafranca del Penedès, o bé mitjançant el telèfon d’Atenció al Client 93 817 26 59.

Així mateix, l’usuari es considera legalment informat i, expressament, consent Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L. i l’autoritza a emmagatzemar i tractar les dades de caràcter personal facilitades en el registre amb la finalitat de gestionar, mantenir i controlar l’execució del servei.

7– Propietat intel·lectual

Tots els drets sobre el contingut del web pertanyen a Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L., excepte els de les empreses amb les quals hagi signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

El disseny, les imatges, els mapes, els gràfics, les marques, els rètols, els signes distintius o els logotips de Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L., els marcs, els bàners, el programari i els diferents codis, font i objecte, etc., d’aquest web són titularitat de Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L., que té legítimament en exclusiva els drets d’explotació.

L’usuari que accedeixi a aquest web no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir ni vendre els elements anteriorment esmentats, ni tampoc no pot crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda.

Solament està autoritzada la visualització i la descàrrega per a l’ús personal i no comercial de l’usuari, sense que aquest pugui fer-ho extensiu a terceres persones ni a entitats.

En cas de gràfics o dissenys que apareguin en aquest web, la titularitat dels quals siguin empreses col·laboradores de Cansaladeries i Xarcuteries Anton, S.L., els són aplicables, igualment, aquestes condicions, tret que es pacti el contrari.

Queda terminantment prohibida qualsevol alteració per part de l’usuari d’aquest web que pugui afectar-ne el contingut, com ara vincles (enllaços) i similars.

2016 CANSALADERIES I XARCUTERIES ANTON, S.L.

Tots els drets reservats